Algemene Voorwaarden

Artikel I.ALGEMEEN

 1. Squash City hanteert verschillende lidmaatschapsvormen. Bij inschrijving dient u aan te geven welk lidmaatschap u wilt.
 2. Alle maandlidmaatschappen lopen per kalendermaand. Lidmaatschappen kunnen gewijzigd worden door middel van een mutatieformulier in te vullen bij de receptie. Een lidmaatschap opwaarderen kan altijd, een lopend lidmaatschap naar beneden bijstellen moet tenminste 1 kalendermaand van te voren worden doorgegeven.
 3. Lidmaatschappen zijn af te sluiten voor
  1. Daluren: maandag t/m vrijdag t/m 17:00 uur & vanaf 22:00 uur, zaterdag & zondag vanaf 14:00 uur
  2. Alle tijden: alle dagen en tijden van de week, zie onze openingstijden.
 4. Er is geen limiet aan het aantal keren dat men per week gebruik mag maken van de Squash City faciliteiten. Wel zijn er regels met betrekking tot het boeken van meer dan één squashbaan per keer. De receptie kan u hier meer over vertellen. U kunt ook ons huisreglement raadplegen
 5. Squash City behoudt zich te allen tijde het recht voor naar eigen inzicht nieuwe lidmaatschappen en passanten te weigeren of bestaande lidmaatschappen niet te verlengen. Squash City kan ook nieuwe of bestaande lidmaatschappen/rittenkaarten weigeren als zij van mening is dat het maximum aantal leden is bereikt voor de faciliteit waar het (nieuwe) lid/de passant zich voor aanmeldt.
 6. Het gebruik maken van de faciliteiten van Squash City zonder geldig lidmaatschap óf toegangsbewijs resulteert automatisch en met onmiddellijke ingang in verwijdering uit het Squash City ledenbestand. Tevens wordt u verdere toegang geweigerd zonder restitutie van mogelijke gelden.
 7. Uitsluitend personen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig gebruik maken van onze fitness- en groepslessenfaciliteiten. Een ouder/voogd dient dan wel de overeenkomst voor het lidmaatschap te ondertekenen. Onder de 16 jaar is bezoek alleen toegestaan onder begeleiding van een Personal Trainer en wanneer een ouder/voogd heeft getekend voor het lidmaatschap. Het is niet toegestaan kinderen in Squash City rond te laten rennen en/of onbegeleid te laten.
 8. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 9. Squash City is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

 

Artikel II.DUUR EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor minimaal 1 maand.
 2. Bij vooruitbetaling van een lidmaatschap van 12 maanden wordt het abonnement aan het einde automatisch omgezet naar een maandabonnement, betaald d.m.v. een automatische incasso of het jaarabonnement kan met korting opnieuw vooruit worden betaald. Dit moet een maand vóór het einde van het abonnement worden doorgegeven.
 3. Squash City hanteert minimaal 1 hele kalendermaand opzegtermijn. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het invullen en ondertekenen van het opzegformulier te verkrijgen bij de receptie.
 4. Zonder opzegging aan Squash City wordt het lidmaatschap iedere maand automatisch verlengd voor een maand. Jaarlidmaatschappen worden automatisch omgezet naar een maandlidmaatschap op basis van automatische incasso. Hierbij maakt het niet uit of men wel of niet gebruik maakt van de faciliteiten.
 5. Opzeggingen worden te allen tijde bevestigd door Squash City. De machtiging, die u ons heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van het lidmaatschapsgeld, zal hierna door ons worden ingetrokken.
 6. Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het lidmaatschap.
 7. Inschrijfgeld wordt éénmalig betaald zolang uw gegevens in ons bestand blijven bestaan.

 

Artikel III.TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het risico van tijdelijke ongeschiktheid door ziekte alsmede andere omstandigheden is voor rekening van de lidmaatschapshouder. Het lidmaatschap blijft actief en de verplichtingen blijven geldig.
 2. Bij een (langdurige) blessure of bij zwangerschap dient u bij de receptie een medische verklaring in te leveren. Na goedkeuring van Squash City kan uw lidmaatschap voor de overeengekomen periode worden stopgezet.
 3. Bij automatische incasso wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.
 4. Alle leden kunnen hun lidmaatschap maximaal 4 weken per jaar tijdelijk stopzetten over maximaal 2 periodes. Deze stopzetting zal op dat moment tijdelijk aangepast worden in de automatische incasso. Het stopzetten van een lidmaatschap dient vooruit gemeld te worden bij de receptie.
 5. Het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap kan niet gebruikt worden voor het vroegtijdig beëindigen van het contract.

 

Artikel IV. LIDMAATSCHAPSKOSTEN

 1. Voor de betaling verstrekt u ons door ondertekening van het inschrijfformulier een machtiging voor het incasseren van de lidmaatschapskosten.
 2. U dient te allen tijde voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening voor de incasso te zorgen. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot Squash City te ontzeggen en storno-, rente- cq. administratiekosten in rekening te brengen.
 3. De kosten voor de lidmaatschapsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Squash City de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven.
 4. Tijdens vakanties en feestdagen dienen de kosten voor de lidmaatschapsperiode ook te worden betaald. Zie paragraaf 3.4 voor uitzondering.
 5. Bij verhuizing bent u jegens Squash City verplicht iedere adreswijziging minstens één week voor de wijziging (schriftelijk) aan Squash City door te geven.
 6. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
 7. Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 40,- op u worden verhaald. Verder bent u, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum.
 8. Squash City behoudt zich het recht voor om te alle tijden de lidmaatschapskosten eenzijdig aan te passen. Squash City zal dit minimaal 4 weken voorafgaand aan de prijsaanpassing aankondigen.

 

Artikel V.TARIEF- EN TIJDWIJZIGINGEN

 1. De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Squash City. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. diverse publicaties. Tijdens sommige officiële feestdagen en evt. nader te bepalen dagen, zal ons centrum gesloten zijn, tenzij door Squash City anders aangegeven. Indien gesloten zal dit niet leiden tot vermindering of restitutie van de reeds betaalde lidmaatschapsgelden.
 2. Squash City is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen zijn direct van invloed op lopende lidmaatschappen en zullen voor de lidmaatschapshouders direct van toepassing zijn.
 3. Squash City behoudt zich het recht voor de openings-, sluittijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen.

 

Artikel VI.VEILIGHEID / AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT

 1. Squash City is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in  het sportcentrum. Evt. gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald indien kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent.
 2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening van iedere tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen Squash City geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. Squash City zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken.
 3. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Squash City geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Squash City ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding voor de door u geleden schade van Squash City vorderen.

 

Artikel VII.OVERIGE BEPALINGEN / NEDERLANDS RECHT

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam bevoegde rechter.
 2. Leden worden geacht mee te werken aan een zorgvuldige registratie van individuele gegevens. Zij zijn verplicht om tijdens de inschrijving voor het lidmaatschap waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken, zich zo nodig te kunnen identificeren met een geldig wettelijk persoonsbewijs en mee te werken aan het up-to-date houden van de geregistreerde gegevens.
 • YIN YOGA

  Yin yoga houdingen zijn gericht op de diepere weefsels (de gewrichten, aanhechtingen en het bindweefsel) en worden doorgaans la...

  Lees meer
 • Leuke collega's gezocht!

  Wij zijn weer op zoek naar leuke collega's voor ons bar-receptie team. Interesse? Mail je CV met motivatiebrief naar suus@...

  Lees meer
Meer nieuws